රාජ්‍ය සේවක විශ්‍රාම වයස 65 බවට පත්කෙරේ

රාජ්‍ය සේවක විශ්‍රාම වයස 65 බවට පත්කෙරේ

රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ විශ්‍රාම වයස අවුරුදු 65 දක්වා දීර්ඝ කිරීමේ චක්‍රලේඛය අද නිකුත් කර තිබේ.

රාජ්‍ය සේවා,පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයට අනුව ත්‍රිවිද හමුදාවේ හා වෙනත් නෛතික සීමාවන් පනවා ඇති වෘත්තීන්වල නිරත රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ හැර සෙසු රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ විශ්‍රාමික වයස 65 දක්වා දීර්ඝ කෙරේ.

2022 අයවැය යෝජනාවක් අනුවයි මෙම චක්‍රලේඛය නිකුත් කළ අතර 2022-01-01 දින එය සිට ක්‍රියාත්මක වේ.