ගාමිණී සෙනරත් ජනපති ලේකම් ධුරයේ වැඩ භාරගනී

ගාමිණී සෙනරත් ජනපති ලේකම් ධුරයේ වැඩ භාරගනී

නව ජනාධිපති ලේකම්වරයා ලෙස ගාමිණි සෙනරත් මහතා අද (19) ධුරයේ වැඩ භාරගෙන තිබේ.

මීට පෙර ඒ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළේය.

මේ අතර වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළ, අනුර දිසානායක මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ධුරයට පත්කර තිබේ.