සත්ත්ව සුබසාධන පනතට අනුමැතිය

සත්ත්ව සුබසාධන පනතට අනුමැතිය

සත්ත්ව සුබ සාධන පනත් කෙටුම්පත ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමටත්, අනුමැතිය සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමටත් කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා විසින් මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කළ අතර එය පනත් කෙටුම්පත කෙටුම්පත් කිරීමේ කටයුතු කඩිනමින් අවසන් කිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවූයේ, 2020 ඔක්තෝබර් 19 වැනිදායි.