සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවතට

සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවතට

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්වවිද්‍යාල සහ දුරස්ථ අධ්‍යාපන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉවත්කර තිබේ.

ජනපතිවරයා වෙත පැවරී ඇති බලතල අනුව මෙම ඉවත්කිරීම සිදුකර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.