මෙරට නිල සංචිත ඉහළට

මෙරට නිල සංචිත ඉහළට

 

මෙරට නිල සංචිත ප්‍රමාණය මේවන විට ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 3.1 දක්වා ළඟා වී ඇති බව  ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි.

අපේක්ෂිත පරිදි විදේශ මුදල් ගලා එමින් ඇති බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

Screenshot 20211229 150105 Samsung Internet 01