දුම්රිය වැඩ වර්ජනය අවසන්

දුම්රිය වැඩ වර්ජනය අවසන්

ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සමග පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව දුම්රිය වැඩ වර්ජනය අවසන් කළ බව දුම්රිය වෘත්තිය සමිති ප්‍රකාශ කරයි.