උප්පැන්න සහතිකය සමඟ ශ්‍රී ලංකා අනන්‍යතා අංකයක්

උප්පැන්න සහතිකය සමඟ ශ්‍රී ලංකා අනන්‍යතා අංකයක්

උප්පැන්න සහතිකය නිකුත් කරන විට  "ශ්‍රී ලංකා අනන්‍යතා අංකය" උප්පැන්න සහතිකයට ඇතුළත් කිරීමේ යෝජනාවට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

එය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවකි.

එකම අනන්‍යතා අංකයක් භාවිත කිරීම මගින් උපතේ සිට මරණය දක්වා සිදුකරන ක්‍රියාකාරකම්වලදී සහ රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික අංශයෙන් සේවාවන් ලබාගැනීමේදී එම කටයුතු පහසුවෙන් සහ කාර්යක්ෂමව ඉටුකර ගැනීමට මේ අනුව ජනතාවට අවස්ථාව ලැබෙන බව එම කැබිනට් පත්‍රිකාවේ සඳහන් වෙයි.

ඒ අනුව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ තොරතුරු පද්ධතිය හරහා මාර්ගගතව ශ්‍රී ලංකා අනන්‍යතා අංකය රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවට නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

අනතුරුව එකී අංකය ඇතුළත් කරමින් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉදිරියේදී උප්පැන්න සහතිකය නිකුත් කිරීමට කටයුතු කෙරේ.