දිවයින පුරා විදුලි සැපයුම බිඳවැටේ.

දිවයින පුරා විදුලි සැපයුම බිඳවැටේ.

අද පෙ.ව 11.30 ට පමණ දිවයින පුරා විදුලිය බිඳ වැටීමකට ලක්ව තිබේ.

විදුලි සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත්කරන තෙක් සූර්ය බල කට්ටල අක්‍රීය කර තබන ලෙස විදුලි බල මණ්ඩලයේ සාමාන්‍යාධිකාරී R.M. රණතුංග මහතා සඳහන් කළේය.