අද සිට අකුරට වැඩ - විදුලි ඉංජිනේරු සංගමය

අද සිට අකුරට වැඩ - විදුලි ඉංජිනේරු සංගමය

අද මධ්‍යහන 12 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අකුරට වැඩ කිරිමේ අඛණ්ඩ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කිරීමට විදුලි ඉන්ජිනේරුවන් සූදානම් වේ.

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු සංගමය දැන් පැවැත්වෙන් මාධ්‍ය හමුවකදි මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

ඉල්ලීම් 6 ක් මුල් කරගන මෙම වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයේ නිරත වන බවයි ඔවුන් වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ.

දහවල් 12 සිට ක්‍රියාත්මක වන අකුරට වැඩ කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගය අනුව ඔවුන් සේවයට වාර්තා කරන්නේ උදෑසන් 8.30 සිට සවස 4.15 දක්වා පමණක් අතර හදිසි තත්වයන් හා බිඳ වැටීම්වලදී පමණක් නියමිත රාජාකාරී කාලයෙන් පිටත සේවයෙන් වාර්තා කරන බව විදුලි ඉංජිනේරු සංගමය පවසයි.

එසේම වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග කාල සීමාව තුළ විදුලි බල මණ්ඩලවෙය් සභාපතිවරයාට සහයෝගය නොදැක්වීමේ ක්‍රියාමාර්ගය අනුගමනය කරන බවද විදුලි ඉංජිවෙන්රු සංගමය පවසයි.

ඔවුන් දැනුම් දෙන්නේ තම ඉලීලීම් සඳහා සාධාරණ විසදුමක් නොලැබෙන්නේ නම් දැනට ආරම්භ කරන පළවෙනි මට්ටමේ අකුරට වැඩ කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ගය දෙවන මට්ටම දක්වා ව්‍යාප්ත කරන බවයි.

එවිට බිඳ වැටීම් හා හදිසි තත්ත්වයන්වලින්ද ඉවත් වීමට සිදු වන බවයි ලංකා විදුලි බලමණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු සංගමය පවසන්නේ.