නව ගෑස් සමාගමක්

නව ගෑස් සමාගමක්

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව යටතේ පාලිත සමාගමක් වශයෙන් ‘ජාතික තෙල් වායු සමාගමක්’ පිහිටුවීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

එම යෝජිත සමාගමට 2021 අංක 21 දරන ඛනිජ තෙල් සම්පත් පනතේ V වන කොටස ප්‍රකාරව පැවරී ඇති කාර්යයන් සහ කර්තව්‍යයන් ඉටු කිරීමේ වගකීම පැවරෙනු ඇති.

වාණිජමය වශයෙන් ගවේෂණ සහ නිෂ්පාදන කටයුතුවල නියැලීමට හැකි වන පරිදි දේශීය වායු ගවේෂණය සහ නිෂ්පාදනය මෙන්ම ගබඩාකරණය, නළ මාර්ග ඉදිකිරීම, ප්‍රවාහනය සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, හිමිකාරිත්වය සහ මෙහෙයුම්වලට අදාළව රාජ්‍ය – පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්ව මාදිලිය යටතේ එය ස්ථාපනය කෙරෙනු ඇති බව වාර්තා වේ.