ජනවාරි 05 සිට බස් ගාස්තු ඉහළට

ජනවාරි 05 සිට බස් ගාස්තු ඉහළට

ලබන ජනවාරි මස 05 වනදා සිට බස් ගාස්තු ඉහළ නංවන බවත්
අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 17 ක් වන බවත් ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.