ශ්‍රී ලංකාවට පාපන්දු කුසලානය අහිමි වෙයි!

ශ්‍රී ලංකාවට පාපන්දු කුසලානය අහිමි වෙයි!

අද ශ්‍රී ලංකාව හා සීශෙල්ස් කණ්ඩායම අතර පැවැති අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ අවසන් තරගයේ ජය සීශෙල්ස් කණ්ඩායමට හිමිවුණා.

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 75 වන මිනිත්තුව වන තුරු ගෝල 3-1 ලෙස පෙරමුණේ පසු වුව ද අවසන් මිනිත්තු කිහිපයේදී සීශෙල්ස් කණ්ඩායම ගෝල 3-3 ලෙස සම කිරීමට සමත් වූ අතර
තරගයේ ජය දඬුවම් පහරින් තීරණය වුණා.

ඒ අනුව සීශෙල්ස් කණ්ඩායම ජය වාර්තා ⁣කළා.